Back

Examen de limba română ca limbă străină – Nivelul B2

Prezentare generală

Componente Timp (recomandat) Număr de exerciții/sarcini Număr de itemi Număr de puncte acordate Demonstrează că un candidat poate …
Ascultare 30 minute 3 20 20 să înţeleagă informaţii specifice, detalii și idei principale, să înțeleagă sensul global și să interpreteze informații în secvențe extinse de discurs, în texte informative sau argumentative.
Citire 55 minute 3 20 20 să înţeleagă sensul global sau informaţiile specifice, detaliile și ideile principale, opinia și atitudinea din texte relativ lungi, referitoare la probleme de actualitate și la evenimente culturale.
Elemente de construcție a comunicării 45 minute 6 50 20 să înțeleagă construcția sintactică a unui text și să utilizeze corect în context formele și structurile gramaticale specifice nivelului; să înțeleagă sensul global al textului și informațiile specifice din acesta și să utilizeze adecvat în context elementele de vocabular specifice nivelului
Scriere 60 minute 2 20 să redacteze şi să organizeze adecvat texte coerente, referitoare la o gamă variată de teme familiare și texte în registru formal, respectând convențiile specifice genului și registrului; să utilizeze corect conectori la nivel de propoziție, frază, paragraf; să exprime impresii personale, atitudini și reacții, să argumenteze un punct de vedere sau o opțiune etc.
Vorbire 20 minute 3 20 să răspundă spontan și eficient la întrebări legate de informații personale și domenii de interes; să adopte un registru adecvat situației de comunicare; să descrie precis și detaliat și să compare o largă varietate de situații, evenimente, experiențe (probleme de mediu, infracțiuni, tehnologie, probleme și soluții etc.) prezentate în imagini; să exprime și să argumenteze preferința, atitudinea, opinia vizavi de acestea; să interacționeze spontan și eficient, într-un registru adecvat situației de comunicare, pe teme familiare și mai puțin familiare (infracțiuni și pedepse, relații interumane, activități culturale etc.); să inițieze, să mențină și să încheie o conversație, luând și dând cuvântul când este cazul; să exprime și să argumenteze puncte de vedere vizavi de temele discutate; să se implice în negocieri și tranzacții cu un grad ridicat de complexitate.

Examen de limba română ca limbă străină – Nivel B2

Conținut, structură, notare

ASCULTARE

3 exerciții/ 20 de itemi/ 30 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea globală sau a informațiilor factuale specifice și a detaliilor în relație cu sfere de interes personal, profesional, educațional, cultural, cu date generale transmise în diferite tipuri de texte (ex. știri, texte publicitare, materiale biografice, articole, regulamente, interviuri, audio-ghiduri);
– înțelegerea unor prezentări, conferințe și rapoarte din domeniul profesional (propriu);
A adevărat/fals 8 1 text compact/ dialog 8 înscrierea literelor A sau F în casetele numerotate
– înțelegerea indicațiilor primite în contexte familiare și mai puțin familiare;
– înțelegerea conversațiilor și a discuțiilor din viața de zi cu zi și a ordinii cronologice a unor secvențe ale unei povestiri;
B completare de spații libere 6 completare de spații libere 6 scrierea cuvintelor necesare în caseta corespunzătoare (1 – 4 cuvinte)
– înțelegerea punctelor principale din buletinele de știri pe teme familiare și mai puțin familiare;
– identificrea motivelor și a argumentelor exprimate în cadrul unei discuții.
C alegere multiplă 6 1 text compact/ dialog 6 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte

CITIRE

3 exerciții/ 20 de itemi/ 55 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea globală sau a informațiilor factuale specifice și a detaliilor în relație cu sfere de interes personal, profesional și educațional, cu date generale transmise în diferite tipuri de texte (ex. corespondență, știri, texte publicitare, informative, argumentative sau de opinie, materiale biografice);
– citirea pentru orientare:
– localizarea, înțelegerea și colectarea informațiilor de bază din diverse părți ale unui text sau din texte diferite (din reviste, broșuri, de pe site-uri internet) din domeniul propriu de interes sau profesional sau din domenii conexe;
A alegere multiplă 6 1 text compact 6 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– scanarea unor texte mai lungi pentru a localiza informația căutată;
– citirea pentru informare și argumentare:
– înțelegerea punctelor principale dintr-un articol de ziar și a opiniilor exprimate de către autorul acestuia;
– înțelegerea informațiilor factuale şi a punctelor de vedere exprimate dintr-un text referitor la domeniul de activitate sau din domenii conexe;
– înțelegerea instrucțiunilor și a indicațiilor de folosire, chiar din texte extinse;
B potrivire multiplă 8 3 texte relaţionate tematic 8 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– înțelegerea instrucțiunilor și a indicațiilor de folosire, chiar din texte extinse;
– înțelegerea textelor în care se exprimă opinii personale pe teme familiare și mai puțin familiare (ex. postări, bloguri, articole de opinie, recenzii și cronici pentru publicul larg) și înțelegerea argumentelor dintr-un text;
– identificarea unor structuri diverse în texte discursive (contraargumente, relația cauză-efect, consecința etc.).
C inserare de segmente în text 6 1 text compact 6 înscrierea literei textului ales în caseta corespunzătoare

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

A. Gramatică
3 exerciții/ 30 de itemi/ 30 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– înțelegerea construcției sintactice a enunțurilor simple și complexe (mijloace de asigurare a coeziunii și a coerenței); A alegere multiplă 10 10 X 0,4 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text – articolul: definit și nedefinit; posesiv-genitival; demonstrativ; – substantivul: genul, numărul, cazul; – adjectivul: calificativ cu 4,3,2 forme și invariabile, pronominal nehotărât, posesiv, negativ, interogativ și demonstrativ; gradul de comparație; adjectivul antepus;
– gestionarea și controlul unei arii de forme și structuri gramaticale specifice nivelului; B completarea spațiilor libere cu forma corectă a cuvintelor date în paranteză 10 10 x 0,4 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – pronumele: personal, posesiv, negativ, interogativ, demonstrativ; pronumele de politețe; – pronume/adjective/adverbe relative (cu prepoziții); – verbul: prezent, perfect compus, viitor literar, viitor popular, imperfect; conjunctiv prezent, imperativ, optativ-condițional (prezent), infinitiv, diateza pasivă (inclusiv în combinațiile cu pronume);
– gestionarea regulilor ortografice și a punctuației. C completarea spațiilor libere cu cuvinte care nu sunt date 10 10 x 0,4 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – vorbirea directă/ indirectă; – numeralul ordinal; – prepoziții cu acuzativ; prepoziții cu genitiv; prepoziții cu dativ; – conjuncții coordonatoare și subordonatoare pentru a exprima: scopul, cauza, concesia, consecința, condiția, mijlocul și instrumentul.
B. Vocabular 3 exerciții/ 20 itemi/ 15 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– înțelegerea sensului global al textului și a informațiilor specifice din acesta; D alegere multiplă 6 6 X 0,4 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text sfere lexicale:
– sănătate, corpul uman, stil de viață, boli și afecțiuni; tratamente;
– dezastre; intervenții de urgență;
– studii, instituţii de învăţământ;
– mediul profesional;
– gestionarea și controlul unei arii de cuvinte și expresii specifice nivelului; E completare de spații libere cu cuvinte date la forma corectă 6 6 X 0,4 scrierea cuvântului ales pe spațiul liber din text – tehnologie modernă (mediul profesional/ familial;
divertisment; tehnologia în viitor); imaginarea viitorului;
– timp liber; divertisment; activități culturale;
– specific cultural; superstiții;
– relații sociale;
– mediul înconjurător; poluarea;dezastre naturale;
– utilizarea adecvată în context a elementelor F derivare 8 8 X 0,4 scrierea cuvântului derivat pe spațiul corespunzător din text – infracţiuni, infractori, pedepse.
– expresii idiomatice comune;
– derivate cu sufixe adjectivale;
– derivate cu sufixe substantivale;
– substantive şi adjective opuse.

SCRIERE

2 exerciții/ 60 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de cuvinte numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– redactarea şi organizarea adecvată a unor texte informale, semiformale sau formale (e-mail, scrisoare personală, scrisoare oficială), raportate la date și experiențe personale și profesionale (ex. activități, preferințe, recomandări, sfera profesională, educație) sau a unor texte desriptive și a unor eseuri argumentative;
– prezentarea detaliată a unor experiențe și evenimente sau a unor chestiuni legate de sfera profesională;
– exprimarea impresiilor personale, a unor atitudini și reacții față de informații primite sau experiențe personale în mesaje informale (ex. scrisori, e-mailuri), semiformale sau formale (ex. mulțumiri, scuze, invitații, reclamații, răspunsuri informative);
A Interacțiune scrisă (răspuns la și sub formă de: corespondență informală – răspunsuri informative, recomandări, sfaturi, opinii, impresii; corespondență formală – scrisoare de intenție, recomandare, reclamație, răspuns informativ) 120 – 140 10 – elaborarea textelor, pe baza punctelor de sprijin din cerințe, în spațiile libere disponibile; sfere tematice:
– mediul profesional;
– mediul înconjurător;
dezastre naturale;
– infracțiuni și pedepse;
– tehnologie;
– situații conflictuale;
– elaborarea unui eseu, prezentarea punctului de vedere și a argumentelor care îl susțin, precum și a unor contraargumente, cu referire la subiecte de interes general (ex. educație, mediul profesional, cultură, mediul înconjurător etc.);
– respectarea convențiilor specifice genului și registrului;
– utilizarea adecvată a unor elemente de gramatică și de vocabular specifice nivelului; conectarea unor enunțuri prin coordonare sau subordonare pentru a indica: scopul, cauza, concesia, consecința, condiția.
B Producere scrisă (text de prezentare – experiențe personale, planuri, evenimente; eseuri argumentative (exprimarea unui punct de vedere legat de teme familiare, concrete și abstracte, motivarea unor opțiuni). 160 – 180 10 – candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în cerinţe şi/sau input – încălcarea regulilor;
– activități culturale;
– intervenții de urgență;
– viața în oraș;
– probleme și soluții;
– educație.

VORBIRE

3 exerciții/ 20 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de minute numărul de puncte acordate funcții comunicative conținutul vizat
– înțelegerea unor întrebări și a unor instrucțiuni din partea examinatorului, referitoare la date personale și la informații generale și oferirea unor răspunsuri adecvate;
– participarea la interacțiunea orală cu un alt candidat, pe teme familiare și mai puțin familiare sau din sfera profesională și pe teme abstracte, culturale (ex. relații interumane, infracțiuni și pedepse, probleme și soluții, filme, cărți, muzică etc.);
– descrierea precisă și detaliată și compararea unor situații, probleme; exprimarea de atitudini, opinii, sugestii și argumentarea acestora; cooperarea pentru găsirea unor soluții; negocierea; exprimarea acordului și a dezacordului; solicitarea opiniei partenerului de dialog;
– participarea la o interacțiune de tip interviu/ consultație; reacția la întrebări spontane; luarea inițiativei în cadrul unui interviu;
– participarea la o interacțiune de tip tranzacție sau negociere cu un grad ridicat de complexitate (ex. clarificarea și asumarea unor pagube produse, a vinovăției în cazul unui accident/ al unei infracțiuni rutiere);
– oferirea de instrucțiuni clare, detaliate; obținerea de informații suplimentare;
– adaptarea la registrul presupus de situația de comunicare;
– realizarea unei prezentări clare, sistematice, cu evidențierea punctelor principale și cu argumente și detalii;
– structurarea coerentă a răspunsurilor, inițierea, menținerea și încheierea unei conversații; acordarea cuvântului și solicitarea opiniei;
– utilizarea adecvată a unor elemente de gramatică și de vocabular specifice nivelului.
A Interacțiune orală cu examinatorul 2 10 salutul; inițierea, menținerea și încheierea unei conversații; solicitarea, ofeririea și verificarea de informații, explicații, opinii; exprimarea preferinței, a dorinței, a plăcerii/ neplăcerii, a bucuriei, a regretului, a nemulțumirii; exprimarea intenției/lipsei intenției, a deciziei/indeciziei; semnalarea neînțelegerii mesajului/confirmarea înțelegerii mesajului; solicitarea clarificării; formularea unor ipoteze de eventualitate; exemplificarea; cererea/oferirea și acceptarea/respingerea unei sugestii; anunțarea unui fapt; exprimarea surprizei/a admirației/a nerăbdării; solicitarea/oferirea de indicații, instrucțiuni; exprimarea interdicției; cererea permisiunii; circumlocuția; manifestarea acordului/dezacordului sfere tematice:
– mediul profesional;
– mediul înconjurător;
dezastre naturale;
– infracțiuni și pedepse;
– tehnologie;
– situații conflictuale;
– încălcarea regulilor;
– activități culturale;
– intervenții de urgență;
– viața în oraș;
– probleme și soluții;
– educație.
B Interacțiune orală cu un alt candidat 4 (pentru ambii candidați, împreună)
C Producere orală 3 10 descrierea unor situații, evenimente și experiențe; compararea între situații sau persoane; exemplificarea; exprimarea și argumentarea atitudinii/ preferinței/ interesului/opiniei, subliniind punctele cele mai semnificative