Back

Examen de limba română ca limbă străină – Nivelul C2

Prezentare generală

Componente Timp (recomandat) Număr de exerciții/sarcini Număr de itemi Număr de puncte acordate Demonstrează că un candidat poate …
Ascultare 30 minute 3 20 20 să înţeleagă informaţii factuale specifice, detalii și idei principale, să înțeleagă sensul global, să urmărească linia demonstrativă, să interpreteze informații din producții orale ample, inclusiv prezentări și conferințe, uneori cu participanți multipli, chiar și ale unor vorbitori cu un ușor accent regional sau care ar putea folosi expresii colocviale sau o terminologie nefamiliară; să înțeleagă indicații și instrucțiuni complexe; să urmărească producții orale realizate într-un ritm natural, dinamic; să infereze sensul și nuanțele intenționate de către vorbitori; să înțeleagă implicațiile socio-culturale ale limbii utilizate în discuțiile colocviale.
Citire 70 minute 3 20 20 să înţeleagă sensul global și informaţiile specifice, detaliile și ideile principale, părerile exprimate și atitudinea din texte complexe, abstracte, colocviale (corespondență de orice tip, texte de opinie, articole, texte de factură literară, recenzii, cronici); să înțeleagă implicațiile și nuanțele de sens; să colecteze și să selecteze informații utile din texte diverse; să înțeleagă instrucțiuni și indicații.
Elemente de construcție a comunicării 50 minute 6 50 20 să înțeleagă și să utilizeze corect în context formele și structurile gramaticale ale limbii în construcții complexe; să înțeleagă și să utilizeze adecvat, în contexte complexe, elementele de vocabular specifice nivelului.
Scriere 70 minute 2 20 să redacteze şi să organizeze adecvat texte coerente, formale și informale (corespondență, descrieri, relatări, eseuri argumentative, texte critice pe marginea unor evenimente culturale, rapoarte, articole), referitoare la o gamă variată de teme, respectând convențiile specifice genului și registrului; să utilizeze corect conectori diverși la nivel de propoziție, frază, paragraf; să exprime impresii personale, atitudini și reacții, să argumenteze un punct de vedere sau o opțiune; să participe la comunicarea online, adaptându-se fiecărui tip de destinatar; să rezume texte variate, explicând poziția autorului.
Vorbire 20 minute (pentru doi candidați) 3 20 să participe la discuții pe teme familiare și la dezbateri formale, pe teme variante, inclusiv abstracte, culturale, exprimând opinii, puncte de vedere, emoții, argumentând un punct de vedere, reacționând la întrebări, comentarii și contraargumente, solicitând informații sau clarificări, evaluând contribuțiile altor participanți; să relaționeze adecvat cu ceilalți vorbitori; să descrie precis și să compare stări de fapt și situații; să elaboreze ipoteze; să sumarizeze discuții sau texte; să coopereze pentru găsirea de soluții; să adopte un registru adecvat situației de comunicare; să inițieze, să mențină și să încheie o conversație, luând și dând cuvântul când este cazul; să se implice în negocieri și tranzacții cu un grad ridicat de complexitate; să se exprime fluent și fără efort

Conținut, structură, notare

ASCULTARE

3 exerciții/ 20 de itemi/ 30 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea unor tipuri diferite de producții orale, inclusiv a celor produse de vorbitori cu un ușor accent regional;
– înțelegerea globală, a informațiilor factuale specifice și a detaliilor din producții orale ample, chiar dacă acestea depășesc sfera de interes personal sau profesional a candidatului (știri, reportaje, audio blog, podcast, prezentări, conferințe), ca și a atitudinii și a opiniilor vorbitorilor;
A alegere multiplă 6 1 text compact/ dialog (400-450 cuvinte) 6 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– urmărirea unor prezentări și conferințe, chiar dacă se folosesc expresii colocviale sau terminologie nefamiliară și înțelegerea glumelor și a aluziilor;
– înțelegerea indicațiilor complexe legate, spre exemplu, de instrucțiuni de operare, produse și servicii;
B adevărat/ fals 6 1 text compact/dialog (400-450 cuvinte) 6 înscrierea literelor A sau F în casetele numerotate
– înțelegerea conversațiilor și a discuțiilor sau a dezbaterilor între participanți multipli, purtate într-un ritm natural, animat, chiar pe subiecte abstracte, complexe și nefamiliare și identificarea contribuției/ atitudinii fiecărui participant;
– completarea de notițe luate pe marginea unei conferințe sau prezentări.
8 1 text compact/dialog (450-500 cuvinte) 8 scrierea cuvintelor necesare în caseta corespunzătoare (1 – 5 cuvinte)

CITIRE

3 exerciții/ 20 de itemi/ 70 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi tipul de text numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului
– înțelegerea detaliată a textelor complexe, abstracte, colocviale (ex. corespondență de orice tip, inclusiv specializată, texte informative, argumentative, de opinie, articole de popularizare și de specialitate, texte de factură literară, recenzii și cronici), și identificarea distincțiilor de stil, cu implicațiile acestora;
– citirea pentru orientare: – localizarea, colectarea și selectarea informațiilor utile din diverse părți ale unui text sau din texte diferite (din reviste, broșuri, de pe site-uri internet, din cărți), din domeniul propriu de interes sau profesional sau din domenii conexe;
A alegere multiplă 6 1 text compact (450-550 cuvinte) 6 încercuirea literei corespunzătoare variantei corecte
– citirea pentru informare și argumentare:
– înțelegerea în detaliu a unor texte ample, complexe, a opiniilor exprimate de către autorii acestora și a implicațiilor și a nuanțelor, chiar dacă textele depășesc sfera de specializare a candidatului;
– înțelegerea instrucțiunilor și a indicațiilor (de folosire), chiar din texte extinse, care nu privesc aria de specialitate a candidatului;
– citirea ca activitate pentru timpul liber:
B potrivire multiplă 8 3 texte relaţionate tematic (250-300 cuvinte pentru fiecare text) 8 înscrierea literei textului corespunzător în casetă
– înțelegerea unor texte literare și nonliterare de diverse genuri; înțelegerea distincțiilor de stil și a sensurilor explicite sau implicite;
– înțelegerea atitudinii explicite și implicite, a emoțiilor și a opiniilor în texte de tip e-mail și postări sau articole, bloguri, articole de opinie și înțelegerea argumentelor dintr-un text;
– identificarea unor structuri diverse în texte discursive (contraargumente, inferența, presupoziția etc.);
– înțelegerea expresiilor idiomatice și familiare și a glumelor.
C inserare de segmente în tex 6 1 text compact (450-550 cuvinte) 6 înscrierea literei textului ales în caseta corespunzătoare

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

A. Gramatică 3 exerciții/ 30 de itemi/ 30 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– înțelegerea construcției sintactice a enunțurilor simple și complexe (mijloace de asigurare a coeziunii și a coerenței); A alegere multiplă 10 10 X 0,4 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text – articolul: definit și nedefinit; posesiv-genitival; demonstrativ (toate cazurile);
– substantivul: genul, numărul, cazul; substantive proprii și comune compuse;
– adjectivul: calificativ cu 4,3,2 forme și invariabil, pronominal nehotărât, posesiv, negativ, interogativ și demonstrativ; gradul de comparație; adjectivul antepus (toate cazurile);
– pronumele: personal, posesiv, negativ, interogativ, demonstrativ; de întărire; de politețe; reflexiv; dativ posesiv;
– gestionarea și controlul unei arii extinse de forme și structuri gramaticale; B completarea spațiilor libere cu forma corectă a cuvintelor date în paranteză 10 10 x 0,4 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – pronume/adjective relative (toate cazurile); adverbe relative;
– verbul: prezent, perfect compus, viitor literar, viitor popular, viitor anterior, imperfect, conjunctiv prezent și perfect, imperativ, optativ-condițional prezent și perfect, infinitiv prezent și perfect, diateza pasivă (inclusiv în combinațiile cu pronume), diateza reflexivă cu pronume în dativ, mai mult ca perfectul, perfectul simplu, prezumtiv prezent și perfect, supin, gerunziu;
– structuri verbale diverse (avea să, urma să, era să, ce-aș mai (bea o bere), fi-i-ar, de umblat (aș mai umbla) etc.);
– gestionarea regulilor ortografice și a punctuației. C completarea spațiilor libere cu cuvinte care nu sunt date 10 10 x 0,4 scrierea unor cuvinte în spațiile libere din text – vorbirea directă/ indirectă;
– numeralul ordinal; colectiv; multiplicativ; fracționar; distributiv; adverbial;
– adverbul și locuțiunea adverbială (de loc, de timp, de mod, de cantitate, de afirmație, de negație);
– prepoziții cu acuzativ; prepoziții cu genitiv; prepoziții cu dativ;
– conjuncții coordonatoare și subordonatoare pentru a exprima: scopul, cauza, concesia, consecința, condiția, etc.;
– interjecția.
B. Vocabular
3 exerciții/ 20 itemi/ 20 minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de itemi numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– înțelegerea sensului global al textului și a informațiilor specifice din acesta; D alegere multiplă 6 6 X 0,4 scrierea literei corespunzătoare în spațiul liber din text – o varietate de sfere lexicale inerente situațiilor familiare și mai puțin familiare de comunicare scrisă și orală;
– vocabular tehnic, nu la un nivel foarte înalt de specializare; expresii idiomatice comune, larg răspândite;
– gestionarea și controlul unei arii de cuvinte și expresii specifice nivelului; E completare de spații libere cu cuvinte date 6 6 X 0,4 scrierea cuvântului ales pe spațiul liber din text, la forma corectă – sinonime, antonime;
– derivate cu sufixe adjectivale;
– utilizarea adecvată în context a elementelor de vocabular specifice nivelului. F derivare 8 8 X 0,4 scrierea cuvântului derivat pe spațiul corespunzător din text – derivate cu sufixe substantivale;
– substantive şi adjective opuse;
– conversiunea

SCRIERE

2 exerciții / 70 de minute
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de cuvinte numărul de puncte acordate modalitatea de marcare a răspunsului conținutul vizat
– redactarea cu claritate şi organizarea adecvată a unor texte informale, semiformale sau formale (e-mail, scrisoare personală, scrisoare oficială), raportate la date și experiențe personale și profesionale (ex. activități, preferințe, recomandări, sfera profesională, educație) sau a unor texte descriptive și a unor eseuri argumentative; – prezentarea detaliată a unor experiențe și evenimente sau a unor chestiuni legate de sfera profesională; – exprimarea impresiilor personale, a unor atitudini și reacții față de informații primite sau experiențe personale în mesaje informale, semiformale sau formale (ex. mulțumiri, scuze, invitații, recomandări, reclamații, răspunsuri informative și clarificări, scrisori de intenție), ținând cont de tipul de destinatar și adaptând limba pentru a exprima, atunci când este cazul, impresii, emoții, aluzii, umor; – participarea la comunicarea online prin adaptarea la fiecare tip de destinatar și/sau la tipul de text redactat în colaborare cu alți participanți (M); A Interacțiune scrisă (răspuns la și sub formă de: corespondență informală și semiformală răspunsuri informative, recomandări, sfaturi, opinii, impresii; corespondență formală – scrisoare de intenție, recomandare, reclamație, răspuns informativ, clarificare) 200-250 10 – elaborarea textelor, pe baza punctelor de sprijin din cerințe, în spațiile libere disponibile; sfere tematice: – educație; – mediul profesional; – timp liber, sport; – sănătate și stil de viață; – experiențe și planuri; – mediul locativ și gospodăria; – mediul înconjurător; – tehnologie, internet;
– redactarea unui text critic pe marginea unor evenimente culturale sau a unor opere literare (recenzii, cronici, relatări); – elaborarea unui eseu, sublinierea punctelor principale, prezentarea punctului de vedere, a argumentelor și a exemplelor care îl susțin, precum și a unor contraargumente, cu referire la subiecte de interes general (ex. educație, mediul profesional, cultură, tehnologie, mediul înconjurător etc.); formularea unei concluzii relevante pentru punctele susținute în text; – dezvoltarea convingătoare a temei principale a textului și integrarea unor subteme; – rezumarea unui text/ redarea unor informații și detalii relevante din texte complexe, care pot depăși sfera de interes a candidatului (M). B Producere scrisă (text de prezentare – experiențe personale, planuri, evenimente; cronici, recenzii, prezentarea unui articol științific; rapoarte; eseuri argumentative (exprimarea unui punct de vedere legat de teme familiare, concrete și abstracte, motivarea unor opțiuni). 200-250 10 – candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în cerinţe şi/sau input – mijloace de transport; – destinații de vacanță; – îmbrăcăminte; – timp liber; – descriere de persoane; – orașul.

VORBIRE

  3 exerciții/ 20 minute  
activități vizate exercițiul tipul de exercițiu numărul de minute numărul de puncte acordate conținutul vizat
– înțelegerea unor întrebări și a unor instrucțiuni din partea examinatorului, referitoare la date personale și la informații generale și oferirea unor răspunsuri adecvate;
– participarea la interacțiunea orală cu un alt candidat, pe teme familiare și mai puțin familiare, sau din sfera profesională și pe teme abstracte, culturale (ex. relații sociale, infracționalitate, probleme și soluții, filme, cărți, muzică etc.);
– descrierea precisă și detaliată și compararea unor situații, probleme; exprimarea de atitudini, opinii, sugestii și argumentarea acestora;
cooperarea pentru găsirea unor soluții; negocierea; exprimarea acordului și a dezacordului; solicitarea opiniei partenerului de dialog;
A Interacțiu ne orală cu examinatorul 3 10 sfere tematice:
– educație;
– mediul profesional;
– timp liber, sport;
– sănătate și stil de viață;
– experiențe și planuri;
– mediul locativ și gospodăria;
– mediul înconjurător;
– tehnologie, internet;
– relații umane, relații sociale;
– activități culturale;
– mass-media;
– infracționalitate;
– mobilitate transfrontalieră;
– drepturile omului.
– participarea la o interacțiune de tip interviu/ consultație; reacția la întrebări spontane; luarea inițiativei în cadrul unui interviu;
– participarea la o interacțiune de tip tranzacție sau negociere cu un grad ridicat de complexitate (ex. clarificarea și asumarea unor pagube produse, a implicării în cazul unui accident rutier);
– oferirea de instrucțiuni clare, detaliate; obținerea de informații suplimentare;
B Interacțiune orală cu un alt candidat 4-6 (pentru ambii candidați, împreună) 10
– adaptarea la registrul presupus de situația de comunicare;
– realizarea unei prezentări clare, sistematice, cu evidențierea punctelor principale și cu argumente și detalii;
– structurarea coerentă a răspunsurilor, inițierea, menținerea și încheierea unei conversații; acordarea cuvântului și solicitarea opiniei;
– utilizarea adecvată a unor elemente de gramatică și de vocabular specifice nivelului.
C Producere orală 3 10

FUNCȚII COMUNICATIVE

A) Funcții informaționale B) Funcții interacționale C) Medierea D) Gestionarea interacțiunii
prezentarea unui subiect (complex) exprimarea acordului rezumarea (unei discuții, a unui text, a unei opinii exprimate) inițierea interacțiunii
descrierea
a) unei situații
b) unei secvențe de evenimente
c) unei scene
exprimarea dezacordului interpretarea acțiunilor, a deciziilor (ex. ale unor personaje) menținerea interacțiunii
exprimarea opiniei asupra subiectului în discuție solicitarea opiniei diferențierea între idei și concepte; clarificarea încheierea conversației/a unei intervenții
justificarea opiniei (exprimarea motivelor, argumentelor pentru afirmațiile făcute) solicitarea de informații suplimentare reformularea/exprimarea unei idei în alte cuvinte luarea cuvântului
elaborarea asupra opiniilor și a punctelor în discuție negocierea exprimarea opiniei asupra poziției interlocutorului
introducerea unei teme cooperarea pentru găsirea de soluții
schimbarea temei reacția la comentarii și contraargumente
evidențierea unor puncte relaționarea cu contribuțiile interlocutorului
integrarea unor puncte suplimentare repararea sincopelor în interacțiune (semnalarea neînțelegerii, solicitarea repetării, solicitarea confirmării înțelegerii, solicitarea de asistență)
exemplificarea negocierea sensului
a) verificarea înțelegerii
b) indicarea înțelegerii opiniei partenerului de dialog
c) solicitarea clarificării
d) reacția la solicitarea clarificării
compararea (lucruri/ idei/ situații)
exprimarea atitudinii, emoției, preferinței, reacțiilor (surpriză, admirație, nerăbdare, bucurie, regret, nemulțumire)
exprimarea intenției
exprimarea necesității (inclusiv a deducției logice) și a obligației
exprimarea gradelor de probabilitate și de certitudine
specularea
exprimarea aluziei
deciderea asupra cursului acțiunii (sugestia, avertizarea, încurajarea)
emiterea de ipoteze
oferirea de instrucțiuni
concluzionarea